สพฐ. จับมือกับ ม. สวนดุสิต เปิดอบรมครูรูปแบบออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครู

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครู ภายใต้โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “๑ + ๒ + ๑” สำหรับการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน ม.สวนดุสิต

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรม

การจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีครูผู้สอนภาษาจีนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 900 คน ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 250 คน ที่จะได้รับการพัฒนาและทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรจาก สพฐ. และ ม.สวนดุสิต ต่อไปMessage us