โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนผลิต พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านงานอาชีพและผลิตภัณฑ์นักธุรกิจน้อย จึงกำหนดการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการพัฒนาทักษะการอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2565

รายละเอียด
1.โครงการ
2.แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
3.ใบสมัคร
หนังสือราชการ

ตรวจสอบชื่อนวัตกรรมและใบสมัครที่ส่งเข้ามา

สมัครคลิกที่นี่!
*หมายเหตุ : จัดส่งเล่มผลงานนวัตกรรมฯ จำนวน 3 ชุด ตามที่อยู่ดังนี้ 
      กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
      (โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์) 
      เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
Message us