การประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ความเป็นมาของการประกวด

การประกวดนวัตกรรมการศึกษา เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน สำหรับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เป็นการยกระดับศักยภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู การบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการนิเทศติดตามให้กับศึกษานิเทศก์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของศักยภาพตามบริบทของแต่ละบุคคล ผ่านการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์การประกวด

 1. เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์สู่การปฏิบัติอย่างแพร่หลายในระดับชาติ (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) ระดับอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) หรือระดับนานาชาติ (International Citation Index: ICI)

ประเภทของนวัตกรรมที่ใช้ในการประกวดครั้งนี้

นวัตกรรมที่ใช้ในการประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้  

 1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อการเรียนรู้ที่มุ่งแก้ไขหรือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
 2. นวัตกรรมการบริหารและการจัดการ หมายถึง วิธีการ เทคนิคการบริหารและการจัดการ ของสถานศึกษา ที่มุ่งยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพที่เหมาะสมตามบริบทต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3. นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา หมายถึง รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการนิเทศการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ที่เหมาะสมตามบริบทในพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณลักษณะนวัตกรรมที่ใช้ในการส่งประกวด

 1. เป็นนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ
 2. ไม่เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาทุกระดับ
 3. นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ดำเนินการมาแล้วย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษา (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2563)
 4. นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือเทียบเท่ามาก่อน
 5. นวัตกรรมที่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการเผยแพร่สู่เวทีในระดับสากล

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นครูและบุคลากรที่จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
 2. เป็นผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. เป็นศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดไม่สามารถสมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินได้

ระยะเวลาการส่งผลงานและการประกวด

 1.  การส่งผลงานเข้าประกวด

1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สนใจผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 รายงานนวัตกรรม จำนวนไม่เกิน 15 หน้า ตามรูปแบบที่กำหนด (รายละเอียด แนบท้ายเอกสารนี้) โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องได้รับการรับรอง ดังนี้ 1) ครูและบุคลากรที่จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ต้องให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในตำแหน่งรับรอง 2) ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ต้องให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรอง
1.3 ผู้สนใจต้องส่งรายงานนวัตกรรมเข้าประกวดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผ่านทั้ง 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ไปรษณีย์จำนวน 3 ชุด โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564ส่งถึง กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 พร้อมข้อความ “ประกวดนวัตกรรมการศึกษา” ที่มุมล่างซ้ายของซอง
2) Google Form เป็นไฟล์ PDF และ Word โดยผ่าน URL http://gg.gg/tb1ce
1.4 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทราบ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ทางwww.innoobec.com ผู้ที่ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**แก้ไขเพิ่มเติม

ขอเลื่อนการประการรายชื่อผู้ส่งรายงานนวัตกรรมเข้าประกวด จากเดิมวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากรายงานนวัตกรรมบางส่วนยังมาไม่ถึงสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ * *

 

 

หากมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประกวด หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือดำเนินการต่อที่ด้านล่างนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2288 5893 หรือติดต่อ นายจักรพงษ์ คำมี ผู้รับผิดชอบโครงการ โทร. 08 9574 9966

Message us