การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔  การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๔   ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในวงการศึกษาไทย

โดยมี ดร. ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร. จักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคต จึงตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา มีการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)  การมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต, ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต,  ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา, ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป

 

Message us