การประชุมเชิงปฎิบัติการปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมลักซ์ บูติค จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. โดย ดร.มัลลวีร์ รอชโฟล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร และคณะ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมลักซ์ บูติค ต. บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเกณฑ์การประกวดและกำหนดแนวทางการรับสมัครการประกวดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้พร้อมสำหรับการจัดประกวดนวัตกรรมต่อไป

Message us