เข้าร่วมรับฟังแนวทางการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนดำรงอยู่ได้ อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ตามแผนบูรณาการการศึกษาทั่วประเทศ

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ ท่านอัยการสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)
ท่าน ดร. อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ท่าน ดร. ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ตามแผนบูรณาการการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

 

Message us