ประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ตามแผนบูรณาการการศึกษาทั่วประเทศ


เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.ณ ห้องประชุม สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ ท่าน ดร. ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยท่านอัยการสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และชี้แจงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ของกลุ่มจังหวัดขนาดเล็กกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง และกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายแผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เชื่อมโยงกับการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีความยั่งยืนต่อไป

 

 

 

Message us