ประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 ท่าน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่าน VIDEO CONFERENCE การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต โดยมีท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจง แนวทางการจัดทำแผนที่และการส่งแผนที่เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการจัดทำเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดไว้ 3 แนวทาง คือ  1. ทำโรงเรียนให้มีคุณภาพของชุมชน 2. การยกระดับการศึกษา เพิ่มงบลงทุนสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง Stand alone และโรงเรียนขนาดกลาง และ 3. การพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  จากแนวความคิดในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ดียิ่งขึ้น การกำกับติดตามและประสานงานจากกำหนดระยะเวลาที่ได้ให้เขตพื้นที่ดำเนินการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นั้น พบปัญหา หลายประการในการดำเนินการ เช่น การจัดทำแผนที่ในการดำเนินงาน การกำหนดสัญลักษณ์ การใช้สีแต่ละจุดในพื้นที่  ซึ่งแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานและจัดทำมาไม่เหมือนกัน จึงเป็นปัญหาเมื่อส่งมาที่ส่วนกลาง ทาง สพฐ. จึงมีแนวทางในการจัดทำเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกเขต โดยท่าน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ได้นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนที่ แนวทางการจัดทำ ได้กำหนดไว้ 2 รูปแบบ คือ

  1. พื้นที่จังหวัด ซึ่งต้องจัดทำ 77 จังหวัด มีผู้รับผิดชอบคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (จังหวัด) เขต 1 เป็นผู้รวบรวมในนามจังหวัด และ สพม. ใดครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดให้แยกเป็นจังหวัด
  2. พื้นที่เขตการศึกษา จำนวน 225 เขต ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

รายละเอียดการจัดทำแผนที่สถานศึกษา โดยให้จัดทำเป็นไฟล์รูปภาพ ใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop  ซึ่งเมื่อนำเข้าโรงพิมพ์แล้วจะทำให้ขนาดและความละเอียดไม่แตกและมีความเสถียรกว่า โดยกำหนดขนาดของภาพ ตั้งค่าหน้ากระดาษ แนวนอน ขนาด A1 หรือ 23.4 x 33.1 นิ้ว กำหนดค่าความละเอียด 200 Pixels เมื่อบันทึกภาพ เป็นไฟล์สองรูปแบบซึ่งดูจากตัวอย่างของ สพฐ. ได้แก่ ไฟล์ของจังหวัด และไฟล์ของพื้นที่เขตการศึกษา ต้องใช้สัญลักษณ์หมุดสี
ขนาดเส้นถนน รูปแบบ/ชนิด/ขนาดอักษร ตามที่กำหนดในไฟล์ตัวอย่างเท่านั้น ดูตัวอย่างจาก คิวอาร์โค้ดที่ส่วนกลางกำหนดการบันทึกไฟล์ มีจำนวน 2 นามสกุล ได้แก่ 1.  นามสกุล PSD (*.PSD, *PDD) Adobe photoshop สามารถปรับแก้ไขได้ 2. นามสกุล PNG, (*PNG, *PNS) รูปภาพ สามารถนำเสนอได้และได้กำหนดส่งแผนที่ดังกล่าวในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เพื่อส่วนกลางจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

Message us