โครงการ สอนกระบวนการคิดอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น ภายใต้หลักสูตร การอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001 รุ่นที่ 1

 

เมื่อวันที่ 13 -15 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (วคส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการจัดการศึกษา นำโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และคณะฯ พร้อมทั้งคณะทำงานจากธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ร่วมจัดโครงการ สอนกระบวนการคิดอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น ภายใต้หลักสูตร การอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001 รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นหลักสูตรนับชั่วโมงได้ จัดอบรมฟรีให้กับครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี  คุณนิภาวรรณ ทองนวล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมในการอบรบจำนวนทั้งสิ้น 102 คน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูผู้สอนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ได้เรียนรู้ด้านกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงในรูปแบบactive learning เพื่อต่อยอดสู่การนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน เพิ่มทักษะและเทคนิคในเรื่องของการสอนวิชา GAT เชื่อมโยง ซึ่งส่งผลให้ครูสามารถพัฒนาการสอนในวิชา GAT เชื่อมโยงและถ่ายทอดไปสู่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู้และนำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ได้

Message us