การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ได้ดำเนินโครงการวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการต่อยอดไปสู่การใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาได้จริง ต่อเนื่อง และเหมาะสมกับเป้าหมายของพื้นที่
๒) ยกระดับ บ่มเพาะ และเร่งรัดคุณภาพนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการรองรับเป้าหมายการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ
๓) เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองรับระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่เป้าหมายพิเศษ และความต้องการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในพื้นที่ต่างๆ จึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ โดย ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาแนวทางการต่อยอดนวัตกรรม การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคีเครือข่าย คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน Face book  เพจ : https://www.facebook.com/LearningOBEC/

Message us