การประชุมชี้แจงเพื่อจัดทำแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ณ อาคาร สพฐ. 5 ห้องประชุม 2 ชั้น 10 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อให้กลุ่มงานรับทราบถึงวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของงบประมาณตามแผนงาน ในแต่ละโครงการที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รับผิดชอบ และสอดคล้องตามนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. โดยมีนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ ๒๗ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังแนวทางด้วย

ประธานได้ทบทวนหลักการเขียนแผน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณ ตามนโยบาย ซึ่งกำหนดโดยสำนักนโยบายและแผนการดำเนินงานต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 6 ความ ได้แก่ 1) ความครบถ้วน 2) ความถูกต้อง 3) ความเหมาะสม 4) ความจำเป็น 5) ความเชื่อมโยง และ 6) ความสอดคล้อง

ทั้งนี้ต้องยึดตามนโยบายชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สำหรับแผนฯ สพฐ. ให้ใช้นโยบายและจุดเน้นเดิมไปก่อน หลักการเขียนโครงการให้อธิบายถึงสิ่งจำเป็น
ที่ต้องดำเนินการ ถ้าไม่ดำเนินการ จะส่งผลเสียอย่างไรบ้าง สามารถอธิบายได้ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ให้กลุ่มงานเตรียมจัดทำคำขอ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ในขั้นตอนต่อไป

Message us