การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม การวัดคุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม
การวัดคุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร