สพฐ. เดินหน้าสอบถามความคาดหวัง “ร่างยุทธศาสตร์โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” จากภาคเอกชนและมูลนิธิการศึกษา

25 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดจากภาคเอกชนและมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นของกรอบการพัฒนา “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร เพื่อสอบถามความคาดหวังและความเป็นไปได้ของการนำร่างยุทธศาสตร์โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศสู่การปฏิบัติตามสภาพจริงได้หรือไม่ และมีความครอบคลุมมากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้องการเพิ่มเติมประเด็นใดบ้าง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนมูลนิธิการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 50 คน โดยมีนางอรนุช มั่งมีสุขสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานคณะทำงาน

Message us