การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการวิจัยการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการวิจัยการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีท่าน ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมีวัดผล เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในงานวิจัย เรื่อง การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาคเช้า

ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ศรต.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข้ปัญหา เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการจัดการ และนำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (Covid – 19) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 20 เขต เขตละ 2 ท่าน แบ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 10 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 10 เขต ได้แก่  สพป.กระบี่, สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1, สพป.เชียงราย เขต 2, สพป.นครราชสีมา เขต 6, สพป.พิษณุโลก เขต 3, สพป.ระยอง เขต 1, สพป.ศรีสะเกษ เขต 1, สพป.สุพรรณบุรี เขต 1, สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2, สพป.อุดรธานี เขต 4, สพม.เขต 1, สพม.เขต 2, สพม.เขต 11, สพม.เขต 14, สพม.เขต 21, สพม.เขต 24, สพม.เขต 30, สพม.เขต 32, สพม.เขต 34

ส่วนในภาคบ่าย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้แนวทางในการทำวิจัยและแบ่งกลุ่มตามภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัย

ขอขอบคุณ ศน.นิพพิทา กุลชิต สพป.กาฬสินธุ์ ที่ให้เกียรติเป็นพิธีกรในวันนี้

       

         

     

     

     

    

     

     

     

Message us