การประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

เมื่อจันทร์วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย การนำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการ SLC และมีการสะท้อนคิดแผนปฏิบัติการ ข้อเสนอโครงการวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) และบรรยายในหัวข้อ เรื่อง แนวคิดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโครงการให้ประสบความสำเร็จ โดยท่าน รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กิจกรรมการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  บนเว็บไซต์ www.slcobec.net และกิจกรรมวางแผนกำหนดปฏิทินการจัดงาน Symposium โครงการ SLC ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยวันสุดท้ายของการประชุมทางกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ เรื่อง ความคาดหวังต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ SLC ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

Message us