การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษและการผลิตสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษและการผลิตสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน วางแผนจัดการแข่งขันประจำปี 2563 และวางแผนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์สำหรับครูทุกระดับชั้น ในการนำกิจกรรมโต้สาระวาทีสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด

Message us