การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่และได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา วิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการพัฒนาการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) : SLC ซึ่งการประชุมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2563 ณ โรงเเรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ เพื่อเรียนรู้ถึงกระบวนการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ จัดทำแผนปฏิทินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนสู่การกำหนดวิสัยทัศน์และจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ศึกษาหนังสือการปฏิรูปโรงเรียน แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูักับการนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง ของ ซาโต มานาบุ ซึ่งเป็นแนวคิดและผลการดำเนินงานโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Commumity) : SLC ที่ประสบความสำเร็จของประเทศญี่ปุ่น และร่วมเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมการประเมินตนเอง โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 34 เขตพื้นที่การศึกษา วิทยากรผู้ให้ความรู้และคณะทำงานจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

Message us