Thailand Research Expo : Symposium 2018

เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม ทั้งภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster  Presentation)  ในงาน  Thailand Research Expo : Symposium 2018 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในระหว่างวันที่  9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้สามารถ ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน และส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่   http://researchexpo.nrct.go.th  ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2561

 

PosterSymposium2018

คู่มือการนำเสนอผลงาน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *