โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า

        ดาวฯ์โหลดหนังสือราชการ   สพป.สพม.ว619    ขอเชิญครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  แลกเป้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอรับการสนับสนุน  งบประมาณในการดำเนินการวิจัย โดยต้องเสนอโครงการวิจัยผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมโครงการวิจัยพร้อมสรุปจำนวน จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561
ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกาศรายชื่อโครงการวิจัย  ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก”คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” พร้อมจำนวนงบประมาณแลกเป้า  เพื่อดำเนินการวิจัย ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561   

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *