การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้โครงการ คอนเน็กซ์อีดี และสรุปงานวิจัย ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์เทาว์เวอร์อินท์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร นำทีมโดย ดร.ธัญญานันท์ แก้วเกิด ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา” ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี และสรุปงานวิจัย ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ เทาว์เวอร์อินท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ปรับปรุงหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา” ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีให้เป็นรูปธรรม และส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดทำสรุปงานวิจัยตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 3. จัดทำสรุปงานวิจัยรูปแบบการพัฒนาบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ระยะที่ 1 โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

2
3
4
1
Message us