ประกาศรายชื่อผู้ส่งรายงานนวัตกรรมเข้าประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

     ขณะนี้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ทำการตรวจเช็คเอกสารรายงานการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถตรวจรายชื่อของท่านและเอกสารที่ท่านส่งตามกลุ่มด้านล่างนี้
     

หากท่านใดยังไม่ได้อัพโหลดเอกสารไฟล์นามสกุล .Word ,.PDF หรือ มีความต้องการแก้ไขเอกสารรายงานของตนเองเพิ่มเติม ท่านสามารถคลิกที่ “อัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม” ได้โดยทันที โดยสามารถเพิ่มเติมเอกสารได้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-288-5893 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหาร

Message us