ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน ร่วมกับ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และได้จัดทำ QR - CODE คู่มือการใช้สื่อ AR คู่มือการอบรมสร้างสื่อ AR คลิปการใช้AR Application และคลิปการสร้างสื่อ AR

ในการนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และขยายผลของการใช้สื่อเสมือนจริง (AR) ให้กับครูเพื่อนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ทั่วประเทศ จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์และเผยแพรให้กับครูผู้สอนประวัติศาสตร์ หรือครูสาระการเรียนรู้อื่นๆ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนให้มีการใช้ AR Appication และคู่มือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งรายงานผลการนำสื่อไปใช้ผ่านทาง e-mail : learning.obec@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ตอนที่ 1 QR - CODE เกี่ยวกับสื่อ AR

1. คู่มือการใช้สื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง

2. คู่มืออบรมสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริง

3. วิดีโอสอนสร้างสื่อ

4. วิดีโอการใช้ Application

ตอนที่ 2 QR - CODE เกี่ยวกับสื่อ AR

แบบรายงานสภาพฯ ฉบับโรงเรียน

แบบรายงานสภาพฯ ฉบับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบรายงานการใช้ฯ ฉบับโรงเรียน

แบบรายงานการใช้ฯ ฉบับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา