OBEC Young Leaders for SDGs การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและรายละเอียดต่างๆ “ที่นี่”