ข่าวสารโครงการ

“สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 7 รางวัล Special Awards ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (IEYI 2019) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมการจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI…

จุดไฟคิดกับสิ่งประดิษฐ์เยาวชนไทย

              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ เมื่อวันที่ 8 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน…

แจ้งผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

    ว 382 แจ้งผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ว 384 การคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ฯ ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ ผลการคัดเลือกจากงานศิลปฯ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เด็กไทยเจ๋งคว้า12เหรียญ เวทีสิ่งประดิษฐ์”อินเดีย

สพฐ.ได้ส่งเสริมให้นักเรียนไทยพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมผ่านการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติด้วย จากการที่ สพฐ.ได้ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ International Exhibition for Young Inventors 2018 (IEYI 2018) ซึ่งเป็นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ระดับนานาชาติที่มีอายุระหว่าง 6-19 ปี พร้อมทั้งมอบรางวัลให้ผู้มีผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม…

สพฐ. ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติในงาน INTERNATIONAL EXHIBITION FOR YOUNG INVENTORS (IEYI 2018)

สพฐ. ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  โดยมีผลงาน จำนวน 9 ผลงาน ดังนี้ เครื่องปอกเปลือกเงาะ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 อุปกรณ์ช่วยเทนมกระป๋องแบบเพิ่มแรงดัน  โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. เขต 16 จังหวัดสงขลา ภาชนะไบโอมิวซิเลจคอมพาวด์ Mucilage…

ขยายเวลาการรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์

ขยายเวลาการรับสมัครผลงานถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 (โดยผู้ส่งผลงานทุกโรงเรียนต้องส่งเอกสารเค้าโครงทางไปรษณีย์เท่านั้น (จำนวน 3 ชุด) ถึง กลุ่มโครงการพิเศษ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Facebook…

ผลิตภัณฑ์ GBC ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบ

ผู้ประดิษฐ์ นางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ :  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  11  (สุราษฎร์ธานี)…

อุปกรณ์แกะเปลือกกุ้ง

ผู้ประดิษฐ์ นางสาวโชษิตา ตอนปัญญา นางสาววรพรรณ บรรเจิดศิลป์ ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นางรัชนี โสดถานา หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ :  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41  (พิจิตร)…

เครื่องรีดและสะบัดน้ำออกจากร่ม

ผู้ประดิษฐ์ เด็กหญิงชลธิญา   ภิญโญโชค เด็กหญิงเดือนฉาย   อิศรเสนา ณ อยุธยา ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นางกัลยา   จุลเดชะ หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ :  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต…

อุปกรณ์ช่วยเก็บพริก

ผู้ประดิษฐ์ เด็กชายศุภวิชญ์  แผ่อำนาจคุณ เด็กชายปฏิพล  กันทรศานติ ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นายไกรลาศ  รบชนะ หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ :  โรงเรียนบ้านแม่ปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์มือถือ : 053-690134…

ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร

ผู้ประดิษฐ์ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชัยอินทร์ศูนย์ เด็กหญิงพิมพ์มาดา เงินมาก ครูที่ปรึกษา /ผู้ประสานงาน : นายชำนาญพงษ์   เจริญผล หน่วยงาน /สถานที่ติดต่อ :  โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์มือถือ : …

เพิ่มช่องทางสำหรับโรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2559

  เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาการส่งเอกสารเค้าโครงทางไปรษณีย์ ที่ล่าช้า และตกหล่น จึงได้เพิ่มช่องทางสำหรับโรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2559 สามารถจัดส่งได้ทาง ้https://inno.obec.go.th/inventor/ ทั้งนี้จะต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด้วย     Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

สพฐ. จัดการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทย สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ และมีนวัตกรรมทางความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ มีเวทีและโอกาสในการจัดแสดงและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ มีเวทีและโอกาสในการจัดแสดงและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนไทยประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีนวัตกรรมใหม่ ๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก…

พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ

  ประวัติพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ได้เริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ โดยมุ่งหมายรวบรวมยุทธภัณฑ์และสันติภัณฑ์ ทุกประเภทตามยุคตามสมัยเป็นลำดับ จัดแสดงเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง เดิมจัดแสดงอยู่ที่ โรงเก็บเครื่องบินด้านทิศตะวันตกของสนามบินดอนเมือง แต่ยังไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม เมื่อรวบรวมพัสดุพิพิธภัณฑ์ได้มากขึ้นจึงทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๐๒ ต่อมากองทัพอากาศ ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่ เมื่อ ๒๖ มีนาคม…

หนังสือ ตะลุยแดนอากาศยาน

 การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานเป็นการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต้นทุนต่ำ แต่ให้ความรู้มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินกระดาษ เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง หรือเครื่องบินบังคับวิทยุ เริ่มจากการสังเกตหลักการทางด้านพลศาสตร์ความรู้ทางฟิสิกส์ การเพิิ่มทักษะการศึกษาวิจัยด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใคร ๆ แม้แต่เด็กระดับอนุบาลก็ทำได้ ดังจะเห็นได้จากการพับเครื่องบินกระดาษ ชาวญี่ปุ่นสามารถนำความรู้เหล่านี้มาใช้เป็นอาชีพจนได้รับชื่อเสียง เขียนหนังสือออกมาขายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกด้วย Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

การบินในยุคเริ่มต้น (ตอนที่ 1)

อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการการเรียนรู้ด้านการบินของมนุษย์ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่มนุษย์คนแรกสังเกตเห็นและตั้งคำถามเกี่ยวกับการบินของสิ่งมีชีวิตอื่นเช่น นก หรือแมลงตัวเล็กๆ ที่สามารถบินได้ เมื่อมนุษย์เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วตั้งคำถามว่ามีอะไรอยู่บนนั้นบ้าง จินตนาการของมนุษย์ได้เริ่มต้นสร้างสรรค์ถึงสิ่งที่สามารถล่องลอยหรือสิงสถิตย์อยู่บนท้องฟ้า เทพเจ้าหรือแม้แต่สัตว์ในเทพนิยายผู้มีฤทธิ์ทั้งหลาย ต่างมีความสามารถในการไปได้ในอากาศ มนุษย์เริ่มสร้างสมความเชื่อที่ว่า มนุษย์เองก็สามารถล่องลอยบนฟ้าหรือทำการบินได้เช่นเดียวกัน จินตนาการและความเชื่อนั่นเองเป็นแรงผลักดันให้เกิดการแสวงหาวิธีการในการบินของมนุษย์ ในตำนานของกรีกโบราณได้เล่าขานถึง แดดาลัสและอิคารัส (Daedalus and Icarus) สองพ่อลูกผู้สร้างปีกจากขนนกและขี้ผึ้ง ทั้งสองได้รับการบันทึกในเรื่องเล่าปรัมปราว่าเป็นมนุษย์คู่แรกที่ทำการบินด้วยปีกของตัวเอง แม้เรื่องดังกล่าวจะเป็นเพียงตำนานแต่ก็ได้พิสูจน์ถึงความเชื่อและสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับชนรุ่นหลัง ในเวลาต่อมา…

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยาน

                            การทำความเข้าใจถึงส่วนประกอบ และการทำงานของอากาศยานแต่ละประเภทนั้น จำเป็นต้องทำความรู้จักชนิดและคุณลักษณะของการแผนแบบอากาศยานเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจถึงคุณลักษณะการตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของอากาศยานแต่ละประเภทด้วย ในเบื้องต้นนี้การทำความเข้าใจส่วนประกอบของอากาศยานประเภทเครื่องบินจะสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงส่วนประกอบพื้นฐานของอากาศยานซึ่งเป็นที่รู้จักคุ้นเคยและง่ายต่อความเข้าใจเสียก่อน หลังจากนั้นจึงค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองเพื่อให้ทราบถึงส่วนประกอบอากาศยานอื่นๆ…

ประวัติศาสตร์การบิน (History of Flight)

                         คำถามสำคัญคำถามแรกก่อนการตั้งคำถามว่า “การบินคืออะไร” คือการพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความอ่อนด้อยด้านกายภาพแทบทุกด้าน มนุษย์มีกล้ามเนื้อที่ด้อยประสิทธิภาพกว่าสัตว์นักล่าเกือบทุกชนิด ไม่มีอาวุธเขี้ยวเล็บตามธรรมชาติ   มีประสาทสัมผัสที่เทียบอะไรไม่ได้เลยกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  แต่ด้วยความอ่อนด้อยนั้นกลับทรงพลังด้านปัญญาและความคิด…

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2559

Dowload paper สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต เอกสารประกาศ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

การประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีนานาชาติ

ดาวน์โหลด หนังสือราชการ เรียน ผอ.สพท. แจ้งคณะผู้ส่งผลงาน (โรงเรียน) กำหนดการ รายชื่อ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ผลการคัดเลือกเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

เรียน คุณครูที่ปรึกษาทีม แจ้งผลการคัดเลือกเค้าโครง (Proposal) สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ จำนวน 58 เค้าโครงตามไฟล์แนบ ในการนี้จะไม่มีการส่งรายงานความก้าวหน้ามาในรอบที่ 2 จึงขอให้เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้พัฒนาจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ ให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะนำมาเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อคัดเลือกไปประกวด ในเวทีนานาชาติ จึงขอแจ้งให้พวกเราได้เตรียมความพร้อม…

ประกาศ แจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่

แจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่   ตามที่คณะกรรมการได้กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นั้น ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศผลการคัดเลือกเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ เป็นช่วงปลายเดือนธันวาคม 2558 จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 30 ตุลาคม 2558    …

ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

ดาวน์โหลดหนังสือราชการและรายละเอียดแนบ ที่ ว 04008ว817 ดาวน์โหลดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ (*.docx) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine