พัฒนา นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Innovation Creator for Better Education

World RoboCup Junior 2017

แนวทางการพัฒนา

ตามเป้าหมายที่ 12

ประเด็นพัฒนาการเรียนรู้

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ

ประเภท

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

Green Technoloy

เทคโนโลยีที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

Food and Agriculture

อาหารและเกษตรกรรม

Safety and Health

ความปลอดภัยและสุขภาพ

Technology for Special Need

เทคโนโลยีสําหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

Disaster Management

การจัดการกับภัยพิบัติ

Education and Recreation

การศึกษาและนันทนาการ

Artificial Intelligence and Automatic System

ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ

Aerospace and Aviation

เทคโนโลยีการบินและอวกาศ