การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565

          สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มโครงการพิเศษ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนา  ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 12 แห่ง ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development GoalsSDGs) นโยบายการจัดการศึกษาด้านการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และผู้บริหารภายในโรงเรียนกับชุมชน

โดยกิจกรรมภายในการอบรม มีกิจกรรมสำคัญได้แก่

  • การบรรยาย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายโลก 17 ข้อ สู่การบูรณาการ โครงการสำคัญของ สพฐ. โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.
  • การนำเสนอผลงานปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 12 แห่ง ทั่วประเทศ
  • การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ กับการบริการจัดการ โครงการอารยเกษตร  สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย   “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โดย อ.กิตยาภรณ์  ประยูรพรหม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
  • การจัดทำเกณฑ์การประเมินตนเอง ศูนย์โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • การจัดทำแผนงานโครงการประกอบการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดการประชุม : สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

277705945 7182458378492836 6798485438923001004 n
277659956 7182458888492785 201794834419167345 n
277677325 7182457635159577 2864976056352047788 n
277230801 7182458055159535 8901477478754131665 n
277674405 7182458565159484 8248577786659855765 n
277704756 7182457248492949 7039771151108541987 n
277173520 7182457081826299 4947808733926181192 n
277660886 7182456001826407 3262407356672299225 n
277705314 7182456721826335 2403073707782754957 n
277556975 7182456398493034 8489815638332320800 n
277675143 7182455588493115 3010094264928029709 n

Login