การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565

          สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มโครงการพิเศษ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ สพฐ. […]

แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาไปสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักมีเจตคติมีความรู้ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเติบดตขึ้นเป็นพลเมืองที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย […]

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร คณะวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร คณะวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ขั้นตอนการดาวน์โหลดเกียรติบัตร 1. ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่ https://inno.obec.go.th/cert/download.php?id=52 ๒. หากตรวจสอบรายชื่อไม่พบ สามารถกรอกข้อมูลทำเนียบผู้วิจัย ได้ที่ https://inno.obec.go.th/eesd/?page_id=8513 […]

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste […]

กฟผ. – สพฐ. มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนทั่วประเทศที่ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโครงการห้องเรียนสีเขียว

กฟผ. – สพฐ. มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนทั่วประเทศที่ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโครงการห้องเรียนสีเขียว

          กฟผ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ให้กับโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสีเขียว อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา โรงเรียนคาร์บอนต่ำ และโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างกำลังใจให้แก่โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมีผลงานโดดเด่นในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวปี […]

งานวิจัย ในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

งานวิจัย ในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

เป็นข้อมูลรายงานวิจัยที่ส่งมา ทาง E-mail และส่งเพิ่มเติมผ่าน Google Form ทั้งหมด

การประชุมชี้แจงการใช้คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รร.สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุมชี้แจงการใช้คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รร.สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จัดทำคู่มือเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อเผยแพรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 245 แห่ง […]

ขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่เพื่อใช้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่เพื่อใช้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย (คลิก) 1. เอกสารแนะนำโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2. รายละเอียดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3. รายชื่อโรงเรียน (File Excel) […]

โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัยในประเด็นของ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัยในประเด็นของ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

ดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการ คลิกที่นี่ ศธ 04002/ว2016 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ […]