ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมที่ชื่อโครงการ/งานเป้าหมาย/วัตถุประสงค์งบประมาณ (บาท)ผลที่คาดว่าจะได้รับหมายเหตุ
F2A51. จัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินงาน อพ.สธ. – สพฐ.ฐานข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินงาน อพ.สธ. – สพฐ.สพฐ.มีฐานข้อมูลเพื่อวางแผนและขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน อพ.สธ.-สพฐ.
F3A81. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบุคลากรมีศักยภาพสูงในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รักษามาตรฐาน มีความเข้มแข็ง เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้
F3A82. การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. / การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนในการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการรับเสด็จประจำปีอยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณจัดนิทรรศการของ สพฐ. ร่วมสนองพระราชดำริ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
F3A83. สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน /การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อพ.สธ. – สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานครจัดทำแผนแม่บทของหน่วยงานและแผนปฏิบัติประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) เพื่อขยายผลให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุประสงค์452,200แผนแม่บทของหน่วยงานและแผนปฏิบัติประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
F3A84. จัดทำ webpage ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน / จัดทำ webpage https://inno.obec.go.th/rspgเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ อพ.สธ. ในส่วนของ สพฐ.ได้ webpage อพ.สธ. – สพฐ. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ อพ.สธ. ในส่วนของ สพฐ.