Slide Web สนก. (3)
rspg (4)
previous arrow
next arrow

อพ.สธ. - สพฐ.

คณะทำงาน/ อนุกรรมการ

ประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม

อ่านต่อ »

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการ อพ.สธ. – ศธ. และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารศึกษาในระดับภูมิภาค

กองส่งเสริมและพัฒนาการบริ

อ่านต่อ »

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อพ.สธ. – สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    วันพฤหัสบดี

อ่านต่อ »

ประชุมคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษ

อ่านต่อ »

การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562 และ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 25

อ่านต่อ »

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการดำเนินงาน

คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ข้อมูลผู้ประสานงาน

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ปีงบประมาณ 2565

ข่าวสารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมความเคลื่อนไหวของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

เผยแพร่ผลการดำเนินงาน

ประจำปี

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. - สพฐ.)
กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
https://inno.obec.go.th/rspg โทรศัพท์ 0 2288 5897

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่ 28 ก.ย. 65
002033