การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Mentor of Learning Designer Program)

สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Mentor of Learning Designer Program) ระหว่างวันที่ 4 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมมิโด กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Community) มุ่งสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) จากระดับพื้นที่เป็นฐานการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ให้สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการเรียนรู้ได้ตามบริบท

ซึ่งกิจกรรมหลัก มีดังนี้

1) การพัฒนาศักยภาพการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้
::: ลักษณะกิจกรรม :::
ผู้เข้าอบรม จำนวน 38 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนของครู TLD (Teacher as a Learning Designer Bootcamp)
เข้าร่วม Workshop กับวิทยากรมากความสามารถ อาทิ เช่น
– ผศ.นพ.พนม  เกตุมาน –> กับหัวข้อ “ทักษะพี่เลี้ยงกับการสร้าง Meaningful Classroom”
– อ.ศศรส  โกวิทพานิชกุล  –> “Growth Mindset กับพี่เลี้ยงนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้”
– อ.ดร.ณฐิณี  เจียรกุล –> “Classroom Management and Facilitator”
– อ.ศราวุธ  จอมนำ –> “ทักษะพี่เลี้ยงกับการออกแบบนิเวศการเรียนรู้”
– อ.ศิริวรรณ  บุญอนันต์ –> “ทักษะพี่เลี้ยงกับ Authentic Learning and Assessments”
และทีมกระบวนกร จาก สพฐ. นำโดย
– ดร.สมพร สามทองกล่ำ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
– อ.พรพิมล ทักษะวรบุตร (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
– อ.วงเดือน สุวรรณศิริ (รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)
– ดร.วสันต์ สุทธาวาศ (รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน)
– ผอ.สุรวุฒิ เอี่ยวสกุล (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ต)
– อ.อังคาร อยู่ลือ (ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 3) และ
– อ.ธีรดา อุดมทรัพย์ (ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4)
2) การพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการต่อยอดขยายผลแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
3) การถอดบทเรียน ยกร่างวิจัย และจัดทำแนวทางพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้
4) การทดลองนำร่องระบบพี่เลี้ยงเพื่อขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้
5) การพัฒนาแพลตฟอร์ม LC (Learning Community Platform)

ทั้งนี้  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Mentor of Learning Designer Program) ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล) เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้และพี่เลี้ยงนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้” นอกจากนี้ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เดินทางมาพบปะผู้เข้าร่วมอบรม MLD และให้กำลังใจคณะทำงานที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

ทางด้าน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. และเป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้ ได้พบปะ พูดคุยกับพี่เลี้ยงนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (MLD) พร้อมมอบแนวทางในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ร่วมกับครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (TLD) ให้เกิดผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันตั้งไว้


ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : ดร.อาร์ม วสันต์ สุทธาวาศ และคณะ
ผู้เขียนข่าว : อ.ธีมาพร แก่นคำ

ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจ : OBEC Learning Design 

Message us