การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อย่างสร้างสรรค์ (Learning Designer Bootcamp)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

อย่างสร้างสรรค์ (Learning Designer Bootcamp)

ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม ซัมเมอร์ ทรี กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพและครูแกนนำในโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าอบรมใน Bootcamp จำนวน ๖๐ คน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน

วัตถุประสงค์

๑) พัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Designer)

๒) พัฒนาแนวทางการต่อยอดขยายผลในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๓) ถอดบทเรียนยกร่างวิจัย และจัดทำแนวทางพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) และ

๔) ทดลองนำร่องระบบและกลไกขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovative Learning Community)

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ (Learning Designer Bootcamp) และได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. พบปะ พูดคุยกับเหล่า Camper ครูแกนนำนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Teacher as a Learning Designer) รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

“Learning Designer Bootcamp”

สพฐ. จัดอบรมครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ด้วยหลักสูตรเข้มตลอด ๖ วัน จากวิทยากรมากความสามารถ อาทิ เช่น อ.ศศรส โกวิทพานิชกุล อ.ยงยศ โครตภูธร ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อ.ณฐิณี เจียรกุล รศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ  และคณะวิทยากรจาก สพฐ. เพื่อสะท้อนสมรรถนะ ๕ ด้านของครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ Classroom Management, Facilitating & Coaching, Adaptability, Assessment and Change Making และมีเป้าหมายในการขยายผลต่อในระดับพื้นที่ ด้วยการให้ครูแกนนำกลุ่มนี้ไปปฏิบัติงานในห้องเรียน โดยมีโค้ชและพี่เลี้ยง มาสะท้อนผล ๑ ภาคเรียน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : ดร.อาร์ม วสันต์ สุทธาวาศ และคณะ
ผู้เขียนข่าว : อ.ธีมาพร แก่นคำ

ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจ : OBEC Learning Design 

Message us