สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนการประชุมปฏิบัติการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี รายด้าน ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๖  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  

โดยมี นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครู ทั้ง ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ๓) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ๔) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ๕) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ ๖) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมปฏิบัติการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับประเทศในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายหน่วยงานในการตัดสินการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครู ประกอบด้วย ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๔ คน และคณะทำงานส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๔ คน

การคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน จาก จำนวน ๑๙๕ โรงเรียนในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) สังกัด ๔๘ เขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ในลำดับต่อไป

Message us