รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับโรงเรียนศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน ๔๘ ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สนใจและสมัครเข้ารับการอบรม โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๐ คน และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่  โรงเรียนศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  จำนวน ๔๘ ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัดที่สนใจ สมัครใจเข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

ลงทะเบียนที่นี่

Message us