ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ และการใช้กิจกรรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในการส่งเสริมการเรียนรู้สาระต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และมีโอกาสได้พัฒนาทักษะ และสมรรถนะหลายด้าน ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา สมรรถนะการสื่อสาร และการรวมพลังทำงานเป็นทีม เพื่อให้การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมกับสาระการเรียนรู้ และนำไปสู่การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดกรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสร้างกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐานในการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ในแต่ละช่วงชั้น

2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ต้องการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

3. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดส่งผู้แทนหรือกรรมการเข้าร่วมตัดสินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดกรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

Message us