ระบบลงทะเบียนรับรอง
การแข่งขันหุ่นยนต์

ตามกรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ และการใช้กิจกรรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในการส่งเสริมการเรียนรู้สาระต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และมีโอกาสได้พัฒนาทักษะ และสมรรถนะหลายด้าน ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา สมรรถนะการสื่อสาร และการรวมพลังทำงานเป็นทีม เพื่อให้การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมกับสาระการเรียนรู้ และนำไปสู่การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดกรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐานในการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ในแต่ละช่วงชั้น 2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ต้องการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 3. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดส่งผู้แทนหรือกรรมการเข้าร่วมตัดสินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดกรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ อ่านประกาศ คลิกที่นี่

คลิกอ่านต่อ »

คำถาม - คำตอบ

 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

สามารถ Login เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบได้เลย 

ต้องเป็นผู้จัดหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

ส่งเอกสารผ่านระบบ ที่ https://inno.obec.go.th/rocom

เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมกับสาระการเรียนรู้ และนำไปสู่การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแท้จริง

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรอง

ไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ส่งกติกาการแข่งขัน

เกี่ยวกับเรา

การดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

logo_obec_1000x1000

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

319 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110