เด็กไทย คว้า ๒๓ เหรียญ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ : 18th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุมัติให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ดำเนินการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  : 18th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ : 18th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๒ วิชา คือวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ ๑๒ คน รวม ๒๔ คน ซึ่งได้รับรางวัล รวม ๒๔ รางวัล (๒๓ เหรียญ) ได้แก่ เหรียญทอง ๑ รางวัล  เหรียญเงิน ๑๒ รางวัล  เหรียญทองแดง ๑๐ รางวัล และ เกียรติบัตรชมเชย ๑ รางวัล ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รางวัลเหรียญทอง

๑. เด็กชายธนกร  ตั้งเจตน์  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร

รางวัลเหรียญเงิน

๑. เด็กชายธนดล  รัตยาภาษ  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร

๒. เด็กชายธนเสฏฐ์  นิฏฐิยานนท์  โรงเรียนโชคชัย   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร

๓. เด็กชายสุรุจ  มหัทธนพรรค   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเชียงใหม่

๔. เด็กชายปีติคุน  อภิชนกิจ   โรงเรียนนานาชาติรักบี้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนชลบุรี

๕. เด็กชายจิระพัชร์  พุฒดี   โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร

๖. เด็กชายวรพงศ์  ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา  โรงเรียนแสงทองวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสงขลา

รางวัลเหรียญทองแดง

๑. เด็กชายกฤตชพัฒน์  ดีประเสริฐวงศ์   โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร

๒. เด็กชายวริศ  ศักดิรัตน์   โรงเรียนเกษมทรัพย์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนราธิวาส

๓. เด็กชายชัยวริษฐ์  ชัยพัฒน์ธนโชติ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

๔. เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เรียนปิงวัง  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร

๕. เด็กชายฐปนวัฒน์  ปิยะรุจิรเวช  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจวบคีรีขันธ์

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รางวัลเหรียญเงิน

๑. เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนมณีพันธ์  โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสงขลา

๒. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์ทองเจริญ  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

๓. เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขผล  โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำแพงเพชร

๔. เด็กหญิงณราลี  ศักดิ์ศรีบวร   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสงขลา

๕. เด็กชายวิทวัส  วิวัฒน์รัตนกุล   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเชียงใหม่

๖. เด็กหญิงลภัสฐ์รดา  ดำคง   โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนภูเก็ต

รางวัลเหรียญทองแดง

๑. เด็กหญิงภัทรวดี  กุศลานุคุณ  โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสโคราช  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนครราชสีมา

๒. เด็กชายภโวทัย  ศุภวิรัชบัญชา  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร

๓. เด็กชายอติชา  ปราณีโชติรส   โรงเรียนราชวินิต  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

๔. เด็กชายธีรพัฒน  สมบัติทัฬห  โรงเรียนราชานุบาล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

๕. เด็กหญิงณัฐรดา  วงศ์แก้ว  โรงเรียนอนุบาลระยอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑

เกียรติบัตรชมเชย (เข้าร่วมการแข่งขัน)

๑. เด็กหญิงสรัลชนา  ใจเย็น  โรงเรียนนิธิปริญญา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร

Message us