“คุณธรรม นำใจ ในโลกกว้าง ส่องสว่าง ทางใส ใจไม่หมอง พาพบมิ่งสิ่งดีมีทำนอง ใจสมปอง ครองสุข ค่อยปลุกเร้า” (Cr:fb.บทกลอนสอนใจ)

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2564

ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  และมอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดย ดร. ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร. จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ชี้แจงวัตถุประสงค์และภาพรวมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และคณะทำงานส่วนกลาง ทั้งนี้ มีการบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการและรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม โดย ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการประชุมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 12 กิจกรรม  เพื่อให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

 1. มาตรฐานและตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 2. แนวทางการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
 3. แนวทางหลักสูตรและการอบรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 4. แนวทางกิจกรรมส่งเสริมโครงงานคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 5. แนวทางกิจกรรมคุณธรรมสู่ห้องเรียน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 6. แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 7. แนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 8. แนวทางการจัดกิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 9. แนวทางการจัดกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 10. การจัดทำภาพยนตร์สั้นคุณธรรม สพฐ. และสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม
 11. แนวทางการจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
 12. แนวทางการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 นับเป็นจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในปีนี้อีกด้วย

 

 

 

Message us