เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ส่งรายงานนวัตกรรมเข้าประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

     ตามที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีกำหนดการให้ส่งแบบรายงานเพื่อเข้าประกวดผ่านทาง 2 ช่องทางได้แก่ ทางไปรษณีย์และช่องทางเว็บไซต์ http://gg.gg/tb1ce โดยได้สิ้นสุดระยะเวลาการส่งแบบรายงานเข้าร่วมประกวดไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยขั้นต่อไปเป็นการประกาศรายชื่อผู้ส่งรายงานนวัตกรรมเข้าประกวดให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดทราบภายในวันที่ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นั้น
     ในการนี้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอแจ้งผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านว่าขณะนี้ยังมีรายงานนวัตกรรมส่วนที่ส่งมาทางไปรษณีย์บางส่วนยังมาไม่ถึงสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทำให้ไม่สามารถสรุปยอดผู้ส่งเอกสารเป็นจำนวนที่แน่นอนได้ จึงขอเลื่อนการประการรายชื่อผู้ส่งรายงานนวัตกรรมเข้าประกวด จากเดิมวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-288-5893 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้
Message us