การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ดังกล่าวและเติมเต็มประเด็นสำคัญในการพัฒนาการศึกษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของร่างยุทธศาสตร์ฯ ก่อนที่จะเสนอเพื่อพิจารณาเป็นนโยบายต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม ผู้บริหาร และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี เป็นประธานการประชุมแทน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

Message us