การประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Video Conference)

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Video Conference) เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์และด้านอาคารสิ่งก่อสร้างฯ