การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 15 ท่าน เพื่อร่วมกันพัฒนา model การศึกษาของโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน