สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักโดยมีนโยบายให้มีการ ดำเนินกิจกรรม 5ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรเป็นพื้นฐานในการ พัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จึงกำหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบัติกิจกรรม 5ส.