เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR (Emergency First Response Course)

สนก. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR (Emergency First Response Course) จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายพรชัย ถาวรนาน (คพศ.) และ นายวสันต์ สุทธาวาศ (วนส.)โดยได้มีการเรียนรู้ทั้งภาคท ฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้กับเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตจริงได้

ภาพ/คลิปโดย :ดร.วสันต์ สุทธาวาศ

Message us