การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อยฯ

การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อยฯ ระหว่างวันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ.

1. หนังสือที่ ศธ 04008/ว1745 ลว.25 กรกฎาคม 2561 – แจ้งโรงเรียนที่ผลงานผ่านการคัดเลือกรอบแรก เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อตัดสินผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2561

2. หนังสือแจ้งคณะทำงาน สังกัด สพป./สพม. ศธ 04008/ว1745 ลว.25 กรกฎาคม 2561 ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ สำหรับหนังสือแจ้งโรงเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สำหรับครูเจ้าของผลงาน และครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ผลงานละ 1 คน) และกลุ่มสนใจที่สมัครเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2561 จะนำมาให้ดาวน์โหลดช่วงเย็นวันนี้ค่ะ (26 ก.ค. 61)

Message us