ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Certificate Preview
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษา 4 ภูมิภาค (วิทยากร2ท่าน)
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 15 พ.ค. 2567
Certificate Preview
(สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการของเขต) เกียรติบัตรโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 18 (ระดับประเทศ)
กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาฯ 1 พ.ค. 2567