ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกียรติบัตรค่ายสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่เกียรติบัตร ดาวน์โหลด