ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[มัธยมศึกษาตอนต้น] การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ฯ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับ สพฐ.

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่เกียรติบัตร ดาวน์โหลด