ภารกิจผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ สนก.

การประชุมปฏิบัติการสรุปและรายการผลการวิจัยพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.ภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสรุปและรายการผลการวิจัยพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 24 -28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ...

ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

21 สิงหาคม 2563 ภาคบ่าย ดร.สมพร  สามทองกล่ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายลงติดตาม ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง...

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพท. ระยะที่ 1

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่นวัตกรรมและพื้นที่พิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพท. ระยะที่ 1 ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก