03_วนบ.

การประชุมปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมบียอน สวีท กรุงเทพมหานคร

การประชุมปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ "โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมบียอน สวีท กรุงเทพมหานคร ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคาระห์และสังเคราะห์ความเชื่อโยงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รอบด้านผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ครูและผู้บริหารที่มีคุณภาพ และสถานศึกษาพร้อมต่อการสนับสนุนและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน...

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ได้ดำเนินการจัด การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ...

การประชุมปฏิบัติการยกร่างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และจัดทำเกณฑ์การจัดสรรงบแลกเป้าหมาย ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

การประชุมปฏิบัติการยกร่างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและจัดทำเกณฑ์การจัดสรรงบแลกเป้าหมาย ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกร่างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาของโครงการโรงเรียนประชารัฐ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการศึกษา เพื่อยกร่างแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำกรอบและเกณฑ์การของบแลกเป้าหมาย พร้อมรายละเอียดสำหรับโรงเรียนประชารัฐ...

การประชุมปฏิบัติการสร้างกรอบวิจัยและร่างกรอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม

การประชุมปฏิบัติการสร้างกรอบวิจัยและร่างกรอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อจัดทำโครงร่างวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อร่างหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษและการผลิตสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษและการผลิตสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน วางแผนจัดการแข่งขันประจำปี 2563 และวางแผนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์สำหรับครูทุกระดับชั้น ในการนำกิจกรรมโต้สาระวาทีสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด

พิธีรับมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ธนาคารกรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่

  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร. อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมในพิธีรับมอบหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (สีลม...

การประชุมปฎิบัติการยกร่างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และการสื่ออสารผ่านกิจกรรมโต้วาที ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดการประชุมปฎิบัติการยกร่างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงและการสื่ออสารผ่านกิจกรรมโต้วาที ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมแนวคิดและยกร่างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและทักษะกระบวนการคิดชั้นสูงและการสื่อสารผ่านกิจกรรมการโต้สาระวาทีและเพื่อเตรียมการจัดการพัฒนานักเรียนตามหลักสูตร สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอโณทัย...

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 ร่วมทำแบบแบบสำรวจความต้องการจำเป็นรายการปรับปรุ่งซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...