02_วนส.

บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส. สนก.) ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส. สนก.) ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ในงาน "เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 2"...

ดร.สมพร สามทองกล่ำ เป็นผู้แทน สพฐ. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 2”

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมายให้ ดร.สมพร สามทองกล่ำ (ผอ. กลุ่ม วนส. สนก.) เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่...

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดเลย

วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส. สนก.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดเลย โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม...

บุคลากรกลุ่ม วนส.สนก. เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (TELS 2019)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี  (ผอ.สนก.) มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (Thailand’s Education Leader Symposium 2019) ที่งาน AKSORN...

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมงาน TEDxYouth@Bangkok

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมาย ดร.สมพร สามทองกล่ำ (ผอ.กลุ่ม วนส. สนก.) และนายภูริวัจน์ วงค์เลย (นักวิชาการศึกษา วนส....

เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานฉลองครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานฉลองครบรอบ  20 ปี ยุวทูตความดี ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี...

ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร

มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  โดย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ มีนโยบายให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและพืชพรรณ รวมถึงเพื่อให้เยาวชนสามารถสัมผัสทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าในเมือง และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติเกิดความรักและหวงแหนร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ที่พระราชทานสวนแห่งนี้ให้ประชาชน  ตั้งแต่ปี 2553 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้จัดตั้งโครงการ “ห้องเรียนธรรมชาติในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” โดยจัดกิจกรรมการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติให้กับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมากกว่า 3,000 คน  ...